Vidaus tvarkos taisyklės

 • BENDROJI DALIS

 1. UAB „Vaisingumo centras“  vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vaisingumo Centro  paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę.
 2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.
 3. Šių Taisyklių nuostatos yra privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, bei Vaisingumo Centro darbuotojams.
 4. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Vaisingumo Centro pacientams.
 5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui, LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2608 Pagalbinio apvaisinimo įstatymu ir įsakymais, LR Sveikatos apsaugos ministro 2016m. gruodžio 23 d. Nr. V-1468 Įsakymu “Dėl žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
 6. Taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, profesinę kompetenciją, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Vaisingumo Centro įstatais.
 7. Darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus jų laikymąsis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti įformintas paciento medicininiuose dokumentuose.
 8. Pacientai privalo informuoti Vaisingumo Centrą apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, veneros ligas ir pan.). 
 9. Už įstaigos Taisyklių įgyvendinimą atsako  Vaisingumo Centro Direktorė.
 10. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Vaisingumo Centro poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
 • SĄVOKOS

 1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi Vaisingumo Centro teikiamomis paslaugomis, gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.
 2. Paciento atstovas - atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 1. Sutikimą dėl Vaisingumo Centro paslaugų teikimo duoda  pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl Vaisingumo Centro paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.
 2. Pacientai norintys pasinaudoti paslaugomis registruojami  UAB „Vaisingumo Centro” registratūroje telefonu  8 (5) 261 4226 arba mob. +37068780605, arba atvykus į UAB „Vaisingumo Centrą”, darbo metu: I – V 8:00 -19:00 val.  VI 9:00 -12:00 val.
 3. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų,  paslaugos neteikiamos.
 4. Pacientas, norintis pasinaudoti Vaisingumo Centro paslaugomis, registruojasi į konsultacija pas UAB ”Vaisingumo Centro” gydytoją.
 5. Atvykus pacientui nurodytu laiku registratūroje pacientas supažindinamas su Vaisingumo Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, užvedama ir pildoma „Asmens sveikatos istorija“ (forma Nr. 025/a), į kurią įklijuojamos atitinkamos paciento sutikimo formos.  Paciento asmens kodas  užrašomas „Asmens sveikatos istorijos“(forma Nr. 025/a) antrame lape, taip pat supildomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono ir el. paštas). Tituliniame „Asmens sveikatos istorijos“ (forma Nr. 025/a) lape užrašomas konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris. 
 6. Atvykus pacientui dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų įteikiamos Vaisingumo Centro nustatytos formos prašymas atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūrą, informuoto paciento sutikimas, sutikimas atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūrą, sutikimas dėl nuskausminimo. Pasirašius sutikimą atlikti pagalbinį apvaisinimą, iki pagalbinio apvaisinimo pradžios turės praeiti ne mažiau kaip 7 dienos.
 7. Atvykus pacientui į Pagalbinio apvaisinimo procedūrą, sutikrinamos visos sutikimo formos ir dokumentai. Pacientas supažindinamas su procedūros eiga, palydimas persirengti į poilsio kambarį. Pacientui paduodami marškiniai, bachilai, vienkartinės šlepetės ir  chalatas. Kai pacientas pasiruošia, yra lydimas į procedūros kabinetą.
 8. Pacientui be perspėjimo pavėlavus į planinę konsultaciją ar tyrimą daugiau kaip 5 min. paslauga gali būti nebeteikiama ar, pagal aplinkybes, perkeliama vėlesniam laikui.
 9. Informuoto paciento sutikimas laikomas pagrįstu, kai jis tai savo ar jį atstovaujančio asmens parašu patvirtina pateiktoje pasirašyti Vaisingumo Centro Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje. 
 10. Pacientui ar jo atstovui atsisakius pasirašyti informuoto paciento sutikimo formą, Vaisingumo Centro pagalbinio apvaisinimo ir lytinių ląstelių banko paslaugos neteikiamos. Sutikimo formos ir kiti  dokumentai pagal paciento prašymus ar reikalavimus nekoreguojami, atskirų žodžių ar frazių išbraukymai juose neleidžiami.
 11. Visa būtina informacija teikiama UAB „Vaisingumo centro” registratūroje, ir konsultacijos metu.
 12. Už informacijos pacientams suteikimą ir jų registraciją atsakingas asmuo suteikęs informaciją.
 • PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 1. Pacientai turi šias teises:
 2. Teisę į kokybišką paslaugą.
 3. Teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui.
 4. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
 5. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo įstatyminiam atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie UAB “Vaisingumo centre” teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama informacinėse lentose bei internetinėje svetainėje. 
 7. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo atliktą paslaugą, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomos paslaugos, Šią informaciją UAB “Vaisingumo centro” gydytojas pacientui turi pateikti  jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant Direktoriaus patvirtintą sutikimo formą. 
 8. Paciento pageidavimu, UAB "Vaisingumo Centro" specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę.32. Pacientai turi šias pareigas:
 9. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis UAB "Vaisingumo Centro"  vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais UAB “Vaisingumo centro” nustatytais dokumentais. Pasirašyti Informuoto paciento sutikimo formą.
 10. Pacientai privalo atvykti į UAB “Vaisingumo centrą” paskirtu laiku konsultacijai, tyrimams, procedūrai.
 11. Pacientai privalo pranešti apie neatvykimą. Pacientas negalėdamas atvykti sutartu laiku, turi nedelsdamas pranešti apie tai  kontaktiniu telefonu ar kitomis priemonėmis.
 12. Pacientai privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais UAB "Vaisingumo Centro" darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.
 13. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.
 14. Pacientams draudžiama:
 15. Pacientams, jų atstovams draudžiama fotografuoti ir/ar filmuoti UAB "Vaissingumo Centro" personalą ir kitus pacientus,40. Visos UAB "Vaisingumo Centro" paslaugos ir procedūros atliekamos UAB "Vaisingumo Centro" NVT nustatytose metodikose, laikantis kokybės sistemos reikalavimų.
 • GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Iškilus ginčui ar konfliktui tarp UAB "Vaisingumo Centro" personalo ir paciento ar jo atstovo, aplinkybes Direktorė ar jo įgaliotas asmuo.
 2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą, t.y. raštu kreiptis į UAB "Vaisingumo Centro" Direktorių, laikydamasis LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.
 3. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 4. Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.
 5. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 6. UAB „Vaisingumo Centras”, gavęs paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 7.  Pacientas turi teisę kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, veikiančia prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 • LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento sutikimą UAB „Vaisingumo Centrui”. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas. 
 2. Pacientas, UAB „Vaisingumo Centrui” teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro (lietuvių kalba) arba teikiamas prašymas pasirašytas el. parašu. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 3. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, UAB Vaisingumo Centrui pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, UAB „Vaisingumo Centras” turi teisę tai patikslinti.
 4. Teikiamą rašytinę informaciją apie pacientą pasirašo ją rengęs gydytojas. 
 5. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (ligos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
 6. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas.
 7. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai. 
 8. UAB „Vaisingumo centras” turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. 
 9. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
 • NEMOKAMŲ/ MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS , JŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Visos  paslaugos Vaisingumo Centre yra mokamos, apmokamos iš Valstybės biudžeto arba dalinai mokamos pasirenkant pagerintos kokybės (padidintos komplektacijos) paslaugas teikiant Valstybės kompensuojamas paslaugas. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame, registratūroje ir www.vaisingumocentras.lt svetainėje.
 2. UAB "Vaisingumo Centras" yra sudaręs sutartis su teritorine ligonių kasa tik dėl Pagalbinio Apvaisinimo Procedūrų.
 • DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ   TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS.

 1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
 2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.
 3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.
 • PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA.

 1.   Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
 2.   Vertingi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.

 

Uždaryti

Ačiū.

Netrukus su Jumis susisieksime.

Registruokitės konsultacijai

Darbo laikas